நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறைப் பொருட்தலைப்புப் பட்டி
Alphabetical Subject Heading List

ஒரு பொருட்பட்டியலில் குறிப்பிட்ட பொருள் சார்ந்த ஆவணங்கள் எந்தப் பொருட்தலைப்புகளின்கீழ் பதியப்படுகின்றனவோ அப்பொருட்தலைப்புகள் அகரவரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நூல்வடிவப் பட்டி.

மேலும் பார்க்க < >   பொருட் தலைப்புப் பட்டி

அகரவரிசைமுறைப் பொருட்சொல்லடைவு
Index
அகரவரிசைமுறைப் பொருட்பட்டியல்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333