நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அங்கதம்
Satire

சமுதாயத்தில் இனங்காணப்படும் சீர்கேடுகளைத் திருத்தும் நையாண்டித்தனம் நிறைந்த தகவல்களுடன் உருவாக்கப்படும் புனைகதை நூல்கள் அல்லது நாடக நூல்.   

மேலும் பார்க்க < >   தகவல் வளங்கள்

அகராதியியல்
Index
அச்சகத் துணுக்குச் சேவை
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333