நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகராதியியல்
Lexicography

அகராதிகளை அமைக்கும் வேலைப்பாடுகளும் அகராதி வகைகளின் அமைப்புக்களைப் பற்றிய ஆராய்வும்.

அகராதிப் பட்டியல் விதிகள்
Index
அங்கதம்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333