நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சுத் தட்டு
Gally

பொதுவாக 22 அங்குல நீளமும் ஒரு பகுதி திறந்த அமைப்பும் கொண்டதுமான அச்சுக் கோக்கப்பட்ட வரிகள் வைப்பதற்குரிய மரத்தினால் அல்லது உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட நீண்ட ஒடுங்கிய மரச்சட்டம்.  

அச்சிடுதல் உபகரணங்கள்.

அச்சுத் தகடு
Index
அச்சுத்தட்டுப் பார்வைப்படி
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333