சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 63
கிசலயம் கியானம் கிரியைநெறி கிருபை
கிசலை கிரகணகாலம் கிரீசன் கிருமி
கிஞ்சம் கிரகணப்போழ்து கிரீடம் கிலீபம்
கிஞ்சிக்கினன் கிரஞ்சனம் கிரீடி கிலுசிதம்
கிஞ்சித்துவம் கிரணம் கிரீபம் கிலுட்டம்
கிஞ்சுகம் கிரணமாலி கிருட்டி கிலுத்தம்
கிஞம் கிரத்தம் கிருட்டிணன் கிழக்கு
கிட்டல் கிரதோடையம் கிருட்டினாசனம் கிழங்கு
கிடக்கை கிரமுகம் கிருத்திகை கிழித்தல்
கிடி கிராதர் கிருதவேசம் கிள்ளி
கிண்கிணி கிராதன் கிருதாந்தன் கிளவி
கிணகர் கிரிகித்தல் கிருதார்த்தம் கிளி
கிணறு கிரிசரம் கிருபணன் கிளித்தல்
கிணி கிரிசை கிருபாணம் கிற்றல்
கிணை கிரிட்டணம் கிருபீடபாலம் கின்னரர்பிரான்
கியமதம் கிரிபயம் கிருபீடயோனி

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333