சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கூ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 40
கூசிதம் கூடு கூமம் கூவிளி
கூட்டம் கூத்தர் கூர்ச்சம் கூவிளை
கூடத்தன் கூத்தாடி கூர்த்தம் கூழ்
கூடபாதம் கூத்து கூர்த்திகை கூற்றின் பாரி
கூடல் கூதனம் கூர்மை கூற்று
கூடற்கோமான் கூந்தல் கூலவதி கூற்றுதைத்தோன்
கூடாங்கம் கூப்பிடுதூரம் கூவநூலோர் கூற்றுலோகம்
கூடார் கூபம் கூவல் கூற்றுவன்
கூடியிருத்தல் கூபரங்கம் கூவியர் கூற்றுவன் புரம்
கூடிலி கூபரம் கூவிரி கூறியதுகூறல்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333