சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கெ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 11
கெடலணங்கு கெண்டை மீன் கெம்பீரித்தல் கெழுவல்
கெடவரல் கெப்பிதம் கெருமத்தம் கெற்பு
கெடுதல் கெபத்தம் கெழுதகைமை

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333