சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கே வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 17
கேகயப்புள் கேட்டை கேயன் கேழல்
கேகலன் கேடின்மை கேயூரம் கேள்வி
கேகை கேத்திரபாலன் கேரளன் கேள்வியுத்தரம்
கேசரர் கேதுவசனம் கேலாசம் கேளார்
கேசிகன்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333