சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கை வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 17
கைத்தாளம் கைம்மீன் கைமை கைலை
கைதவன் கைமலை கைமைபெற்றபிள்ளை கைலை மலை
கைப்படை கைமா கையடை கைலை வெற்பு
கைப்பற்றல் கைமாறு கையாயுதம் கைவசம்
கைம்பெண்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333