சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கொ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 40
கொக்கரை கொடிஞ்சி கொம்பிலாமிருகம் கொழித்தல்
கொக்கு கொடுநுகம் கொம்பிலாவிலங்கு கொழுகொம்பு
கொங்கன் கொடுமை கொம்மை கொழுந்தன்
கொங்காரம் கொடுவரி கொய்யான் கொழுவு
கொசுகு கொடை கொல்லல் கொளை
கொஞ்சுதல் கொடைமடம் கொல்லன் கொற்கைவேந்தன்
கொட்டியம் கொடையுளோன் கொல்லி வெற்பன் கொற்றவன்
கொடி கொண்மூ கொல்லுதல் கொற்றவை
கொடிச்சியர் கொப்பம் கொலை கொன்றை
கொடிசை கொப்பூழ் கொலைசெய்வோன் கொன்றைசூடி

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333