சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கோ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 59
கோகம் கோடீரம் கோம்பி கோலி
கோகயம் கோடை கோமகள் கோவணம்
கோகலி கோதண்டம் கோமயம் கோவர்
கோகனகம் கோதிகை கோமலகம் கோவலர்
கோகு கோபணை கோமலதை கோவிந்தன்
கோங்கு கோபத்திரம் கோமாட்டி கோவில்
கோங்கு மரம் கோபநீயம் கோமாயு கோழி
கோசலம் கோபம் கோமூத்திரம் கோழிவேந்தன்
கோட்டம் கோபாயிதம் கோயில் கோழை
கோட்பதம் கோபாலர் கோரம்பர் கோழைவிந்து
கோட்பறை கோபிகாஸ்திரி கோரராசனம் கோளகன்
கோடவதி கோபித்தல் கோரவாரம் கோளி
கோடாய் கோபிதாரம் கோரன் கோற்புழு
கோடாலி கோபீதம் கோலஞ்செய்வாள் கோறல்
கோடியர் கோபுரம் கோலாங்கூலம்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333