சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் சா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 65
சாக்கியர் சாதல் சாமுண்டி சால
சாகரணம் சாதவேதா சாய்கை சாலகடங்கடர்
சாகி சாதுத்துவம் சாயனம் சாலபஞ்சி
சாகியகிருது சாந்தகம் சாயானதம் சாலர்
சாகியம் சாந்தம் சார்ங்கபாணி சாலி
சாகிரகம் சாந்தராயனம் சார்ங்கம் சாலிகை
சாகேதம் சாந்தவம் சார்த்தூலம் சாவு
சாங்கரிகம் சாந்தன் சார்பில்லார் சாளரம்
சாசிபம் சாநித்தியம் சாரகந்தம் சாளிகம்
சாஞ்சலியம் சாப்பறை சாரகம் சாற்றுதல்
சாட்சி சாபம் சாரங்கம் சான்றவர்
சாட்டுவலம் சாம்பல் சாரசி சான்று
சாண்மாதுரன் சாமரீகரம் சாரமேயன் சானகம்
சாத்தவர் சாமளம் சாருகம் சானசி
சாதகப்புள் சாமானியம் சாருகன் சானவி
சாதகும்பம் சாமீகரம் சாருலோசனம் சானு
சாதரூபம்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333