சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 21
ஊக்கம் ஊர்கோள் ஊரு ஊறுகோள்
ஊகனம் ஊர்ச்சம் ஊழம் ஊன்
ஊகனி ஊர்த்துவகம் ஊழித்தீ ஊன்விற்போர்
ஊடல் ஊர்த்துவபாதம் ஊற்றுக்கோல் ஊன்றின்போன்
ஊதுகொம்பு ஊரன் ஊறு ஊன்றுகோல்
ஊமை

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333