சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 50
எக்கழுத்தம் எண்கு எருத்தின்முரிப்பு எழுச்சி
எக்களித்தல் எண்குணன் எருது எழுத்து
எக்காளம் எண்டோளன் எருமை எழுதாக்கேள்வி
எக்கியம் எண்ணார் எருமையூர்தி எழுதுகோல்
எச்சம் எதிர் நியாயம் எல்லாநாட்டுமொழி எழுவாய்
எச்சில் எதிர்ந்தோர் எல்லாம் எள்
எட்டர் எதிர்மறை எல்லோன் எள்கல்
எட்டிமரம் எதிரொலி எலி எள்ள
எட்டியர் எப்பொழுதும் எலுநன் எள்ளல்
எடுத்துக்காட்டு எய்ப்பாடி எலும்பு எறும்பி
எண் எய்யாமை எலுமிச்சை எறும்பு
எண்கணன் எரிப்புறம் எலுவன் என்றூழ்
எண்காற்புள் எரிவனம்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333