சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 28
ஏகதந்தன் ஏகாலியர் ஏதில் ஏராளம்
ஏகபிங்கலன் ஏகீயன் ஏது ஏழை
ஏகலிங்கன் ஏசி ஏமம் ஏற்போர்
ஏகவீரம் ஏடணை ஏமாப்பு ஏற்றபக்குவன்
ஏகன் ஏடல் ஏர்வு ஏற்றுவாகனன்
ஏகாக்கம் ஏணகம் ஏரண்டம் ஏறு
ஏகாகாரம் ஏத்தல் ஏரம்பன் ஏனாதி

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333