சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் உறவோர் [ uṟavōrஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 3 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. ஒட்டுநர்oṭṭunar
2. நட்டோர்naṭṭōr
3. நள்ளுநர்naḷḷunar
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் உறவோர் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
90 , 97 , 344
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333