சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் ஓந்தி [ ōntiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 5 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. ஓத்திōtti
2. ஓமான்ōmāṉ
3. காமரூபிkāmarūpi
4. கோம்பிkōmpi
5. சாயானதம்cāyāṉatam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் ஓந்தி என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
153 , 190 , 192 , 202 , 214
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333