சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கடல் [ kaṭalஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 17 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் கடல் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
18 , 101 , 120 , 127 , 185 , 204 , 205 , 213 , 217 , 229 , 233 , 253 , 266 , 275 , 284 , 286 , 300
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333