சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கன்னி பெற்ற பிள்ளை [ kaṉṉi peṟṟa piḷḷaiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 1 சொல் காணப்படுகிறது.
1. கானீனன்kāṉīṉaṉ
சிந்தாமணி நிகண்டில் கன்னி பெற்ற பிள்ளை என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுள் எண்
370
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333