சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் குபேரன் [ kupēraṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 16 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அம்புலிampuli
2. அளகையாளிaḷakaiyāḷi
3. ஆயமுக்கரவன்āyamukkaravaṉ
4. இச்சாவசுiccāvacu
5. ஏகபிங்கலன்ēkapiṅkalaṉ
6. ஏகலிங்கன்ēkaliṅkaṉ
7. கலாவதிkalāvati
8. கின்னரர்பிரான்kiṉṉararpirāṉ
9. சிதோதரன்citōtaraṉ
10. தனபதிtaṉapati
11. நிதிக்கிழவன்nitikkiḻavaṉ
12. புருடவாகனன்puruṭavākaṉaṉ
13. பௌரிகன்paurikaṉ
14. மயுராசன்mayurācaṉ
15. மரகதன்marakataṉ
16. மிருகதரன்mirukataraṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் குபேரன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
1 , 8 , 48 , 128 , 152 , 212 , 216 , 222 , 241 , 247 , 257 , 267 , 303 , 342 , 361 , 377
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333