சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் குயில் [ kuyilஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 9 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. களகண்டம்kaḷakaṇṭam
2. காளகண்டம்kāḷakaṇṭam
3. குகூகண்டம்kukūkaṇṭam
4. சுதர்த்தனம்cutarttaṉam
5. தாம்பிராட்சன்tāmpirāṭcaṉ
6. பரபுட்டம்parapuṭṭam
7. பிகம்pikam
8. மதனபாடகம்mataṉapāṭakam
9. மாரகாகளம்mārakākaḷam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் குயில் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
7 , 25 , 123 , 136 , 197 , 251 , 252 , 342 , 343
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333