சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் சிவன் [ civaṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 56 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அசுதாரணன்acutāraṇaṉ
2. அட்டமூர்த்திaṭṭamūrtti
3. அந்திவண்ணன்antivaṇṇaṉ
4. அம்பிகைபாகன்ampikaipākaṉ
5. அரவணிந்தோன்aravaṇintōṉ
6. அரியயற்கரியோன்ariyayaṟkariyōṉ
7. அழலாடிaḻalāṭi
8. அழலேந்திaḻalēnti
9. ஆகமன்ākamaṉ
10. ஆலகண்டன்ālakaṇṭaṉ
11. ஈமத்தாடிīmattāṭi
12. உமாபதிumāpati
13. உமேசன்umēcaṉ
14. எண்டோளன்eṇṭōḷaṉ
15. ஏற்றுவாகனன்ēṟṟuvākaṉaṉ
16. ஐமுகன்aimukaṉ
17. ஐயானனன்aiyāṉaṉaṉ
18. கங்காதரன்kaṅkātaraṉ
19. கங்காளன்kaṅkāḷaṉ
20. கயிலையாளிkayilaiyāḷi
21. காமதகனன்kāmatakaṉaṉ
22. காலகாலன்kālakālaṉ
23. காளகண்டன்kāḷakaṇṭaṉ
24. கிரீசன்kirīcaṉ
25. கூற்றுதைத்தோன்kūṟṟutaittōṉ
26. கொன்றைசூடிkoṉṟaicūṭi
27. கோரன்kōraṉ
28. சங்கக்குண்டலன்caṅkakkuṇṭalaṉ
29. சபாநாதன்capānātaṉ
30. சலதரன்calataraṉ
31. சித்தாந்தன்cittāntaṉ
32. சிதிகண்டன்citikaṇṭaṉ
33. சிறீகண்டன்ciṟīkaṇṭaṉ
34. சுடலையாடிcuṭalaiyāṭi
35. தந்தவத்திரன்tantavattiraṉ
36. தந்தியினுரியோன்tantiyiṉuriyōṉ
37. தாண்டவராயன்tāṇṭavarāyaṉ
38. நீறணிந்தோன்nīṟaṇintōṉ
39. பசுபதிpacupati
40. பஞ்சானனன்pañcāṉaṉaṉ
41. பவன்pavaṉ
42. பாண்டரங்கன்pāṇṭaraṅkaṉ
43. பிஞ்ஞகன்piññakaṉ
44. பிறப்பிலிpiṟappili
45. பிறைசூடிpiṟaicūṭi
46. பினாகபாணிpiṉākapāṇi
47. புராரிpurāri
48. பூதநாதன்pūtanātaṉ
49. பேயோடாடிpēyōṭāṭi
50. மகாதேவன்makātēvaṉ
51. மகேசுவரன்makēcuvaraṉ
52. மங்கைபங்காளன்maṅkaipaṅkāḷaṉ
53. மன்றுளாடிmaṉṟuḷāṭi
54. மாநடன்mānaṭaṉ
55. மானிடமேந்திmāṉiṭamēnti
56. மேருவில்லிmēruvilli
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் சிவன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
1 , 24 , 25 , 32 , 35 , 36 , 40 , 49 , 54 , 66 , 71 , 78 , 89 , 105 , 112 , 115 , 125 , 134 , 135 , 148 , 155 , 160 , 161 , 162 , 183 , 192 , 196 , 199 , 208 , 209 , 211 , 218 , 222 , 228 , 232 , 233 , 245 , 248 , 268 , 272 , 288 , 290 , 297 , 311 , 332 , 332 , 341 , 349 , 352 , 354 , 356 , 357 , 360 , 368 , 371 , 382 , 382
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333