சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் சுடுகாடு [ cuṭukāṭuஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 5 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. இடுகாடுiṭukāṭu
2. ஈம்īm
3. எரிவனம்erivaṉam
4. புறங்காடுpuṟaṅkāṭu
5. மயானம்mayāṉam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் சுடுகாடு என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
87 , 192 , 229 , 237 , 355
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333