சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் செவ்வாய் [ cevvāyஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அரத்தன்arattaṉ
2. உதிரன்utiraṉ
3. குசன்kucaṉ
4. சிவகன்மசன்civakaṉmacaṉ
5. செந்தீவண்ணன்centīvaṇṇaṉ
6. நிலமகன்nilamakaṉ
7. பௌமன்paumaṉ
8. மகீசுதன்makīcutaṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் செவ்வாய் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
4 , 60 , 144 , 161 , 194 , 240 , 291 , 319
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333