சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் அம்பாவணம் [ ampāvaṇamஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 1 சொல் காணப்படுகிறது.
1. சாபம்cāpam
சிந்தாமணி நிகண்டில் அம்பாவணம் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுள் எண்
205
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333