சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் தாமரை [ tāmaraiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 11 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் தாமரை என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
21 , 25 , 38 , 60 , 142 , 211 , 213 , 255 , 281 , 293 , 366
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333