சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் பித்திகை [ pittikaiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 2 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. குட்டியம்kuṭṭiyam
2. மேடூகம்mēṭūkam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் பித்திகை என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
95 , 99
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333