சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் பொருந்தார் [ poruntārஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 6 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. உன்னலர்uṉṉalar
2. ஒன்னார்oṉṉār
3. கேளார்kēḷār
4. சேரலர்cēralar
5. துன்னலர்tuṉṉalar
6. மருவலர்maruvalar
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் பொருந்தார் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
245 , 247 , 345 , 369 , 373 , 386
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333