சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் முல்லை [ mullaiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 5 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. சுண்ணவரசிcuṇṇavaraci
2. தளவம்taḷavam
3. தளவுtaḷavu
4. நைதிகைnaitikai
5. வனச்சார்புvaṉaccārpu
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் முல்லை என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
104 , 140 , 339 , 342 , 376
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333