சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் யானை [ yāṉaiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 22 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. இரணமத்தம்iraṇamattam
2. எறும்பிeṟumpi
3. கடிவைkaṭivai
4. கராசலம்karācalam
5. கறையடிkaṟaiyaṭi
6. கைமலைkaimalai
7. கைமாkaimā
8. சூசிகாதரம்cūcikātaram
9. சூர்ப்பகன்னம்cūrppakaṉṉam
10. தீர்க்கவத்திரம்tīrkkavattiram
11. துவிபம்tuvipam
12. நகசம்nakacam
13. நகரசம்nakaracam
14. புகர்முகம்pukarmukam
15. புண்டரகேலிpuṇṭarakēli
16. பொங்கடிpoṅkaṭi
17. மதவிருந்தம்mataviruntam
18. மதாவளம்matāvaḷam
19. மந்தமாmantamā
20. மருண்மாmaruṇmā
21. வல்விலங்குvalvilaṅku
22. வழுவைvaḻuvai
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் யானை என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
3 , 13 , 20 , 37 , 45 , 91 , 115 , 132 , 134 , 158 , 196 , 210 , 235 , 253 , 277 , 283 , 286 , 309 , 315 , 337 , 347 , 350
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333