சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் சூரியன் [ cūriyaṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 27 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அஞ்சிட்டன்añciṭṭaṉ
2. அண்டயோனிaṇṭayōṉi
3. அனலிaṉali
4. ஆதபன்ātapaṉ
5. ஆயிரங்கதிரோன்āyiraṅkatirōṉ
6. உடுப்பகைuṭuppakai
7. எல்லோன்ellōṉ
8. ஒளியோன்oḷiyōṉ
9. ஒற்றையாழித்தேரோன்oṟṟaiyāḻittērōṉ
10. கதிரவன்katiravaṉ
11. கிரணமாலிkiraṇamāli
12. சகசட்சுcakacaṭcu
13. சவிதாcavitā
14. சுடரோன்cuṭarōṉ
15. சுரோத்தமன்curōttamaṉ
16. தபன்tapaṉ
17. தாமநிதிtāmaniti
18. திமிராரிtimirāri
19. திவாமணிtivāmaṇi
20. தினகரன்tiṉakaraṉ
21. துலாதரன்tulātaraṉ
22. பகலோன்pakalōṉ
23. பனிப்பகைpaṉippakai
24. பாநேமிpānēmi
25. மார்த்தாண்டன்mārttāṇṭaṉ
26. விண்மணிviṇmaṇi
27. விவசுதன்vivacutaṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் சூரியன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
2 , 26 , 66 , 75 , 89 , 111 , 116 , 121 , 122 , 155 , 174 , 201 , 202 , 215 , 244 , 263 , 283 , 293 , 301 , 313 , 316 , 325 , 342 , 355 , 363 , 369 , 385
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333