சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் சேரன் [ cēraṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 7 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. குட்டுவன்kuṭṭuvaṉ
2. குடகன்kuṭakaṉ
3. கேரளன்kēraḷaṉ
4. கொங்கன்koṅkaṉ
5. மலையமான்malaiyamāṉ
6. வானவரம்பன்vāṉavarampaṉ
7. வில்லவன்villavaṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் சேரன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
32 , 73 , 99 , 233 , 293 , 310 , 366
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333