சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் பிரமன் [ piramaṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 15 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அன்னக்கொடியோன்aṉṉakkoṭiyōṉ
2. ஆரணன்āraṇaṉ
3. எண்கணன்eṇkaṇaṉ
4. ஓதிமமுயர்த்தோன்ōtimamuyarttōṉ
5. கமலயோனிkamalayōṉi
6. கமலாசனன்kamalācaṉaṉ
7. சதுரானனன்caturāṉaṉaṉ
8. திசைமுகன்ticaimukaṉ
9. பங்கயாசனன்paṅkayācaṉaṉ
10. பதுமயோனிpatumayōṉi
11. மண்பொதுத்தந்தைmaṇpotuttantai
12. மலரவன்malaravaṉ
13. மாலுந்திவந்தோன்māluntivantōṉ
14. முண்டகாசனன்muṇṭakācaṉaṉ
15. விரிஞ்சன்viriñcaṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் பிரமன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
34 , 43 , 102 , 112 , 115 , 119 , 121 , 127 , 193 , 195 , 232 , 258 , 293 , 306 , 366
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333