சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
ஐயம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 218 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 4 : 52 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 16 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 11 : 44 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 33 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 34 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 55 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 56 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

ஐயம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அநுமானம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 4 : 52 : 01
2. அயிர்ப்புசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 218 : 04 : 03
3. ஆசங்கைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 16 : 01
4. சங்கைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 11 : 44 : 01
5. சம்சயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 34 : 01
6. சமுச்சயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 33 : 01
7. பிச்சைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 55 : 01
8. பிட்சைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 56 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333