சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
கடல் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 18 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 101 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 120 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 127 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 185 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 204 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 205 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 213 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 217 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 229 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 233 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 253 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 266 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 275 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 284 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 286 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 300 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 37 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 24 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 54 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

கடல் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 20 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அபாம்பதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 185 : 02 : 01
2. அம்புதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 213 : 04 : 01
3. அம்புநிதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 205 : 02 : 03
4. அம்புராசிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 204 : 01 : 03
5. அருணவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 286 : 02 : 03
6. கிருபீடபாலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 233 : 01 : 03
7. சமுத்திரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 37 : 01
8. சரிற்பதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 284 : 03 : 03
9. சலநிதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 300 : 03 : 01
10. சாகரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 24 : 01
11. தோயதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 217 : 02 : 01
12. நதநதீபதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 120 : 03 : 01
13. நரலைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 275 : 04 : 03
14. பயோததிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 229 : 04 : 01
15. பாதோதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 127 : 04 : 03
16. புணரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 101 : 02 : 01
17. பௌவம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 54 : 01
18. மகராலயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 18 : 03 : 03
19. மீரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 266 : 03 : 01
20. வாரிதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 253 : 04 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333