சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
கடவுள் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 3 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 42 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 103 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 200 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 244 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 265 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 269 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 346 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 348 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 350 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 360 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 375 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 4 : 35 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 40 : 08 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 50 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 51 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 28 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 29 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 49 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 45 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

கடவுள் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 20 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அச்சயன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 42 : 04 : 03
2. அநாதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 4 : 35 : 01
3. அனகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 375 : 04 : 01
4. அற்புதன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 360 : 02 : 01
5. அறுகுணன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 348 : 04 : 03
6. ஆதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 40 : 01
7. இறையோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 350 : 03 : 01
8. ஈறிலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 346 : 02 : 03
9. எண்குணன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 103 : 02 : 03
10. சருவஞ்ஞன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 244 : 01 : 03
11. சருவாந்தரியாமிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 265 : 02 : 01
12. சாமிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 50 : 01
13. சுவாமிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 51 : 01
14. நிரந்தரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 269 : 04 : 01
15. பகவன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 28 : 01
16. பகவான்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 29 : 01
17. பகாப்பொருள்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 3 : 02 : 03
18. பதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 49 : 01
19. பெம்மான்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 200 : 01 : 03
20. மூர்த்திவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 45 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333