சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
கள் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 14 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 43 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 64 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 82 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 125 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 132 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 216 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 230 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 264 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 305 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 309 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 68 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

கள் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 12 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆசவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 43 : 01 : 03
2. ஆதுவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 132 : 01 : 03
3. கஞறம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 64 : 02 : 01
4. குடுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 82 : 01 : 03
5. சாயனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 216 : 03 : 01
6. சிக்கர்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 14 : 02 : 03
7. சுயோகிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 230 : 04 : 03
8. சுலோகிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 305 : 04 : 01
9. சொல்விளம்பிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 309 : 01 : 03
10. மதுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 68 : 01
11. மருட்டம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 264 : 02 : 03
12. மாதுவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 125 : 03 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333