சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
காற்று என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 10 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 31 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 35 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 48 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 54 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 61 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 158 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 164 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 180 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 206 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 247 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 252 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 263 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 274 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 307 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 379 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 51 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 60 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

காற்று என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 18 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அக்கினிசகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 31 : 04 : 03
2. ஆசுகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 61 : 01 : 03
3. கந்தவாகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 158 : 04 : 01
4. சமீரணன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 206 : 02 : 03
5. சலனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 307 : 04 : 03
6. சுசனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 48 : 03 : 03
7. தூகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 10 : 03 : 01
8. நிச்சாரகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 54 : 04 : 03
9. பரிசனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 263 : 04 : 01
10. பிரபஞ்சனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 252 : 01 : 01
11. மருத்துசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 274 : 01 : 01
12. மாபலன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 180 : 01 : 01
13. மாருதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 247 : 03 : 03
14. வங்கூழ்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 35 : 01 : 01
15. வந்துசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 164 : 04 : 03
16. வன்னிமித்திரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 379 : 03 : 01
17. வாதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 51 : 01
18. வாயுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 60 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333