சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
குதிரை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 44 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 63 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 110 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 110 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 154 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 266 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 266 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 317 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 3 : 44 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 60 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

குதிரை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 9 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அச்சுவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 63 : 02 : 01
2. அசுவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 44 : 04 : 01
3. அசுவம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 3 : 44 : 01
4. இவுளிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 317 : 01 : 01
5. கண்ணுகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 110 : 01 : 01
6. கத்திருவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 154 : 02 : 01
7. கந்துகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 60 : 01
8. துரகதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 266 : 04 : 03
9. நாணுகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 110 : 03 : 03
10. பரிமாசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 266 : 02 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333