சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
குபேரன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 1 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 8 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 48 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 128 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 152 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 212 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 216 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 222 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 241 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 247 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 257 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 267 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 303 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 342 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 361 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 377 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 65 : 01 தலைச் சொல்

குபேரன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 18 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அம்புலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 212 : 03 : 01
2. அளகையாளிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 342 : 01 : 01
3. ஆயமுக்கரவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 216 : 01 : 01
4. இச்சாவசுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 48 : 01 : 03
5. ஏகபிங்கலன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 1 : 02 : 01
6. ஏகலிங்கன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 8 : 03 : 01
7. கலாவதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 303 : 01 : 03
8. கின்னரர்பிரான்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 377 : 03 : 01
9. சிதோதரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 152 : 01 : 03
10. செல்வக் கடவுள்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 65 : 03
11. தனபதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 361 : 01 : 03
12. நிதிக்கிழவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 128 : 03 : 01
13. புருடவாகனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 241 : 03 : 01
14. பெருஞ் செல்வன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 65 : 02
15. பௌரிகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 257 : 03 : 01
16. மயுராசன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 222 : 01 : 01
17. மரகதன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 247 : 01 : 01
18. மிருகதரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 267 : 02 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333