சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
கூட்டம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 8 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 65 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 191 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 257 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 337 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 56 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 11 : 12 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 11 : 14 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 25 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 33 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 34 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 35 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 36 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

கூட்டம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 13 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. கதம்பம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 56 : 01
2. குழாம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 337 : 03 : 01
3. கோஷ்டம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 11 : 12 : 01
4. கோஷ்டிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 11 : 14 : 01
5. சஞ்சயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 65 : 03 : 01
6. சம்சயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 34 : 01
7. சமதளம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 191 : 04 : 01
8. சமாசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 25 : 01
9. சமுச்சயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 33 : 01
10. சமுதாயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 35 : 01
11. சமூகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 36 : 01
12. சாகியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 8 : 02 : 01
13. பரிசிரயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 257 : 01 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333