சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
சந்திரன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 18 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 18 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 50 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 52 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 59 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 97 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 110 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 117 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 169 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 188 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 209 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 212 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 221 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 267 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 287 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 294 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 303 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 307 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 308 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 324 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
21. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 362 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
22. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 05 : 01 தலைச் சொல்

சந்திரன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 26 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அம்புலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 212 : 03 : 01
2. அம்புலிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 05 : 06
3. ஆலோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 294 : 02 : 03
4. இமகரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 188 : 02 : 01
5. உடுவின்வேந்தன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 97 : 01 : 03
6. கலாநிதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 307 : 01 : 03
7. கலாவதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 303 : 01 : 03
8. கலையினன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 308 : 02 : 03
9. குரங்கிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 287 : 04 : 03
10. சசாங்கம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 52 : 03 : 03
11. தசாசுபன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 59 : 04 : 01
12. தண்கதிர்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 05 : 03
13. தண்சுடர்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 117 : 01 : 01
14. தண்ணவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 110 : 02 : 01
15. தமோகரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 209 : 01 : 01
16. திங்கள்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 05 : 02
17. துவிசபதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 324 : 03 : 03
18. நிலவுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 05 : 04
19. பசுங்கதிர்த்தேசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 50 : 01 : 03
20. பனிக்கதிர்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 362 : 02 : 03
21. பிறைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 05 : 07
22. மதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 05 : 05
23. மிருகதரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 267 : 02 : 03
24. முயலின் கூடுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 221 : 04 : 01
25. வீபத்துசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 169 : 03 : 03
26. விகசன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 18 : 02 : 01
27. விகிசிரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 18 : 04 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333