சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
சந்தோஷம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 5 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 141 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 254 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 08 : 01 தலைச் சொல்

சந்தோஷம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 6 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. உகவைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 5 : 03 : 01
2. உவகைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 08 : 03
3. களிப்புவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 08 : 04
4. பிரமுதிதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 254 : 01 : 03
5. மகிழ்ச்சிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 08 : 02
6. மத்திரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 141 : 02 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333