சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
சிங்கம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 51 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 60 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 72 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 96 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 120 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 220 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 224 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 250 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 66 : 01 தலைச் சொல்

சிங்கம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அரிமாவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 66 : 02
2. ஏறுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 66 : 03
3. ஐயானனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 224 : 04 : 03
4. கசரிபுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 60 : 01 : 03
5. தீத்தபிங்கலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 120 : 02 : 03
6. பஞ்சானனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 72 : 01 : 03
7. மிருகராசன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 250 : 04 : 01
8. வட்புலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 96 : 01 : 01
9. வயப்புலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 220 : 01 : 01
10. விசங்கடம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 51 : 04 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333