சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
தாமரை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 21 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 25 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 38 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 60 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 142 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 211 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 213 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 255 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 281 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 293 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 366 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 07 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 33 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

தாமரை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 14 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அம்புசாதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 211 : 04 : 03
2. அம்புரோகினிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 213 : 01 : 03
3. இராசீவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 255 : 03 : 03
4. கமலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 01 : 01
5. குசேசயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 60 : 04 : 03
6. கோகயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 21 : 03 : 01
7. சததளம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 142 : 01 : 03
8. சரோசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 03 : 01
9. சரோருகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 281 : 01 : 01
10. சலசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 293 : 02 : 01
11. சலசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 07 : 01
12. பங்கஜம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 33 : 01
13. பங்கேருகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 38 : 03 : 03
14. மகோற்பலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 25 : 04 : 03
15. வனசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 366 : 03 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333