சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
திருமகள் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 198 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 231 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 06 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 38 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 51 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 52 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

திருமகள் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 6 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. இலக்குமிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 06 : 01
2. கமலைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 198 : 02 : 01
3. செய்யாள்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 231 : 03 : 03
4. சௌபாக்கியவதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 38 : 01
5. பத்மாசநிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 52 : 01
6. பதுமாவதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 51 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333