சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
துன்பம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 10 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 187 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 261 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 262 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 287 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 288 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 294 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 335 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 11 : 05 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 12 : 05 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 02 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 52 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 55 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 62 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 33 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 49 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 54 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 11 : 36 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 11 : 47 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
21. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 14 : 15 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
22. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 69 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
23. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 62 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
24. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 74 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
25. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 52 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
26. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 24 : 62 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

துன்பம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 26 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அப்பியமிதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 187 : 01 : 01
2. அபாயகரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 12 : 01
3. அபாயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 11 : 01
4. அரந்தைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 261 : 04 : 01
5. அலக்கண்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 288 : 01 : 03
6. அல்லகண்டம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 294 : 04 : 03
7. அவத்தைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 02 : 01
8. அவதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 01 : 01
9. ஆபத்துவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 52 : 01
10. ஆர்த்திகைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 287 : 01 : 01
11. உபத்திரவம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 55 : 01
12. உபாதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 62 : 01
13. உரந்தைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 262 : 02 : 01
14. ஏதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 33 : 01
15. கஷ்டம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 49 : 01
16. கிலேசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 54 : 01
17. சங்கடம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 11 : 36 : 01
18. சஞ்சலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 11 : 47 : 01
19. சிரமம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 14 : 15 : 01
20. சோகாப்புசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 10 : 01 : 03
21. துக்கம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 69 : 01
22. பீடைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 62 : 01
23. பீழைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 335 : 02 : 03
24. மநஸ்தாபம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 74 : 01
25. வாதனைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 52 : 01
26. வேதனைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 24 : 62 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333