சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
தூய்மை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 7 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 96 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 226 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 14 : 58 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 10 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

தூய்மை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 5 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. சுத்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 14 : 58 : 01
2. துய்யம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 226 : 01 : 03
3. நிகசோத்தியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 7 : 02 : 01
4. நிட்களங்கம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 96 : 04 : 01
5. பரிசுத்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 10 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333