சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இயமன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 39 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 132 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 204 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 234 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 272 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 346 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 37 : 01 தலைச் சொல்

இயமன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. எருமையூர்திசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 272 : 04 : 03
2. காலன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 37 : 03
3. கிருதாந்தன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 234 : 02 : 03
4. கூற்றுவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 346 : 03 : 03
5. கூற்றுவன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 37 : 02
6. சமவற்சிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 204 : 04 : 01
7. செங்கோற்கடவுள்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 39 : 03 : 03
8. பிதிர்பதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 132 : 02 : 01
9. மறலிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 37 : 04

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333