சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
நீர் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 59 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 169 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 217 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 263 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 265 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 281 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 319 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 364 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 365 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 10 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 11 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

நீர் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 11 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அப்பிரபுட்பம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 169 : 04 : 03
2. கனரசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 365 : 01 : 01
3. கனவிரதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 364 : 01 : 03
4. சரலகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 281 : 01 : 03
5. சரிலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 265 : 02 : 03
6. சலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 10 : 01
7. சீவனியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 319 : 02 : 01
8. ஜலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 11 : 01
9. தோயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 217 : 02 : 03
10. நீசகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 59 : 01 : 03
11. பிரசாகிதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 263 : 02 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333